Villreinløypa

Heilt frå isen forsvann etter siste istid, har menneska i Gudbrandsdalen søkt til fjellet for å fange villreinen. No kan du oppleve fangsttradisjonane gjennom ei ny løype frå museum til gamle fangstanlegg.

Velkomen til Villreinløypa

Villreinløypa er eit nytt tiltak, der ein vil knytte saman arkeologiske funn, gamle fangstanlegg, villrein-utstillingar og friluftsmuseum i fleire kommunar til ei samla turistløype. Målet er å syne fram alle sider av jakta slik ho har utvikla seg frå dei fyrste fangstmennene tok fatt, og heilt fram til i dag. Villreinen spela ei stor rolle for folk som budde her. Heile dyret, med skinn, bein og kjøt, var livgjevande varer båe til eige bruk og som handelsvare.

Villreinløypa tek utgangspunkt i fire formidlingsstader: Norsk Fjellsenter i Lom, Verket massefangstanlegg på Slådalen med formidlingspunktet ved Fauttjønn, Lesja bygdemuseum på Lesja og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn. Dei fire formidlingsstadane har ulik tilnærming til temaet villrein og villreinfangst og vil difor kunne gje dei besøkande eit meir fullstendig bilete av villreinen og fangstkulturen.

Publikum vil møte gode forteljare som er kjent med villreinen sin årssyklus, faunaen han er avhengig av, jakttradisjonane, arkeologiske funn og gamle massefangstanlegg. Villreinløypa er eit prosjekt med støtte frå programmet ”Villreinfjellet som verdiskaper” i regi av Miljødirektoratet. Prosjektet skal med base i dei fire formidlingsstadene, utvikle nye tilbod som naturleg vil vere med å styrke eksisterande næringstilbod i regionen.

E-post

villrein@gudbrandsdalsmusea.no

Telefon

474 69 393

Adresse

Lesja bygdemuseum, Lesja, Norge