Opplandsarkivet

Innlandsarkivet avdeling Dombås

Opplandsarkivet si avdeling på Dombås arbeider fyrst og framst med innsamling, bevaring og formidling av privatarkiv og foto frå Lesja og Dovre. Arkivet har store samlingar med lokalhistoriske foto og literatur.

Read more

Arkivet er lokalisert saman med folkebiblioteket på Dombås, og arkivet og biblioteket har felles lokalsamling med studieplassar, tilgang til PC og leseapparat for mikrofilm/mikrofiche.

Avdelinga har om lag 160 privatarkiv frå ulike bedrifter, lag, foreiningar og privatpersonar. Blant arkiva kan ein nemne m.a. amatørastronomen Sigurd Einbu, og statsråd og stortingsmann Lars Moen.

Arkiv som er ferdig ordna og ikkje er klausulerte kan hentast fram for bruk på studieplassane i opningstida. I lokalsamlinga er det òg tilgang til å søkje eller bla i fotosamlinga med om lag 10 000 digitaliserte og registrerte lokale foto. Ved arkivet kan du òg få hjelp til m.a. slektsgransking og å lese gamle dokument med gotisk skrift.

Vi tek gjerne i mot nye arkiv, foto, film og anna.

Innlandsarkivet avdeling Ringebu

Arkiv avdelinga på Ringebu samlar inn og tek vare på arkiv, tekstar, protokollar og bilete frå heile midt-dalen.

Read more

Opplandsarkivet avdeling Ringebu er privatarkvi for midt-Gudbrandsdalen. Vi held til i det nye innovasjonssenteret midt i Ringebu sentrum. Arkivet forvaltar arkiv etter privat personar, bedriftar, organisasjonar, lag og foreiningar. Vår arkivar Kjersti hjelp deg med faglege råd, lokalhistorisk forsking og mykje anna. Kom gjerne innom for ein prat.

Innlandsarkivet avdeling Sjåk

Vår avdeling er primært eit lokalarkiv med innsamling og registrering av privatarkiv. Dette er både personarkiv, gardsarkiv, lag og organisasjonar, verksemder og fotografi. Vi kan stå til hjelp med søking etter slekt, historisk materiale og bruk av kjelder og kjeldekritikk.

Read more

I samarbeid med Skjåk folkebibliotek har vi tilgang til Skjåk studiesenter som ligg i same bygning som oss. Her kan våre brukarar finne det dei måtte trenge av teknisk utstyr, både til eige bruk og for kurs.

Avdelinga i Skjåk har i tillegg til innsamling og formidling av privatarkiv gjennom fleire år arbeidd aktivt for å få bygt opp ei lokal fotosamling. Denne er no på nærare 15 000 bilete. I denne samlinga er det fotografi av nærast profesjonelle fotografar, men og ei større samling av private bilete. Ei gruppe møtest kvar torsdag for å namne og registrere bilete. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom arkivet og Skjåk historielag.

Innlandsarkivet avdeling Vågå

Opplandsarkivet avdeling Vågå samlar inn, bevarar og formidlar lokalhistoriske kilder, privat arkiv og arkiv frå lag og foreiningaar frå kommunane Sel, Vågå og Lom.

Read more

Arkiv, tekstar, protokollar og bilete er viktige kjelder til historia vår. Vår arkivar Kristin kan hjelpe deg med å er ein finne fram i lokalhistoriske foto, arkiv og anna slektshistorisk materiale. Arikvaren kan hjelp til med å lese gotisk handskrift i eldre kjelder og gi tilgang til kopiar/avskrifter av det aktuelle kjeldematerialet du treng for å drive med slektsgransking. Arkivet har tilgang til leseapparat for lesing av kyrkjebøker og folketeljingslister. Arkivet har kan legge fram arkivmateriale på lesesalen for gjennomsyn, avskriving eller kopiering, dersom materialet tillet det. Arkivmateriale kan ikkje lånast med heim.

Kjenner du til lokalhistoriske foto, video- og lydbåndopptak, arkiv, enkeltdokument o.l. fra Sel, Vågå og Lom, som du meiner det er verdt å ta vare på? Ikkje nøl med å ta kontakt med arkivet. Vi vil da kunne hjelpe deg med å bevare materialet, og innlemme det i våre samlingar, samstundes vil du ha tilgang til materialet, slik det ikkje går tapt for ettertida.

Folkemusikkarkivet Sør- og Midt-Gudbrandsdalen

Gausdal - Lillehammer - Øyer - Ringebu - Nord-Fron - Sør-Fron

Read more

Gjennom arkivet kan du skaffe deg kunnskap om tradisjonsmusikk og tradisjonsberarar. Her finst ei svært omfattande samling av noter, lydopptak, intervju, biletstoff, bøker, artiklar og anna. Materialet er frå 1800-talet og fram til i dag. Samlinga har rundt 20 000 registreringar. Ta kontakt med vår arkivar Tom Willy ved arkivet viss du veit om materiale som bør takast vare på eller for ein god samtale om tradisjonsmusikk.

Folkemusikkarkvia tek vare på, og formidlar kunnskap om, den imatrielle kulturarven knytt til tradisjonsmusikk.

Følg oss på Snapchat: fmarkiv

Folkemusikkarkivet for Nord-Gudbrandsdalen

Skjåk - Lom - Vågå - Sel - Dovre - Lesja

Read more

Folkemusikkarkivet samlar inn og dokumenterer folkemusikk og tradisjonsmusikk frå Gudbrandsdalen. I arkivet finn du feire tusen lydopptak og nedteikna notar som blir nytta aktivt av utøvande musikarar, forskarar og andre interesserte. Vår arkivar i Vågå heiter Kristin, ho har vi særleg høg kompetanse på folkedans og dansetradisjonar. Ta gjerne kontakt med Kristin for ein god samtale. Arkivet samlar heile tida inn nytt materiale og ynskjer å dokumentere og formidle folkemusikk og -dans frå området til alle interesserte.


Følg oss på Snapchat: fmarkiv