Opplandsarkivet

Innlandsarkivet avdeling Dombås

Vi har store samlingar med lokalhistoriske foto og litteratur. Du finn mellom anna brev og artiklar etter amatørastronomen Sigurd Einbu og arkiv frå statsråden og stortingsmannen Lars Moen.

Les meir


Innlandssarkivet avdeling Dombås har om lag 200 ulike arkiv frå bedrifter, lag, foreiningar og privatpersonar. Vår arkivar, Ola Tovmo, rettleiar deg gjerne i bruk av arkivet og samlinga, hjelper med tolking av gamle dokument, slektsforsking eller tyding av gotisk handskrift. Du kan òg søkje eller bla i fotosamlinga med over 16 000 digitaliserte og registrerte lokale foto.

Arkivet samarbeider med lokale historielag og andre aktørar i bevaringa av ulikt materiale gjennom innsamling, dokumentasjon og formidling.

Arkivet er lokalisert saman med folkebiblioteket på Dombås, og arkivet og biblioteket har felles lokalsamling med studieplassar, tilgang til PC og leseapparat for mikrofilm/mikrofiche.

Vi tek gjerne imot nye arkiv, foto, film og anna historisk dokumentasjon.

Digitalt museum - foto frå avdeling Dombås

Arkivportalen - arkiv ved avdeling Dombås.

Liste over arkiv ved avdeling Dombås (både ferdig ordna, delvis ordna og uordna).


Innlandsarkivet avdeling Midtdalsarkivet

Vi samlar inn og tek vare på tekstar, protokollar, bilete og anna av interesse frå heile Midt-Gudbrandsdalen. Kom gjerne innom og få hjelp til å leite fram informasjon, lokalhistorisk forsking eller å tyde gamle tekstar.

Les meir

Innlandsarkivet avdeling Midtdalsarkivet i Ringebu driv aktiv innsamling og registrering av arkiv frå Midt-Gudbrandsdalen. Arkivet tek vare på arkivmateriale frå privatpersonar, organisasjonar, bedrifter, foreiningar og lag. Vi samarbeidar tett med Ringebu historielag.

Arkivet held til i det nye innovasjonssenteret midt i Ringebu sentrum.

Digitalt museum - foto frå Midtdalsarkivet

Digitalt museum - foto frå Ringebu historielag

Digitalt museum - foto frå Gausdal historielag

Arkivportalen - direktelink til arkiv ved Midtdalsarkivet.


Innlandsarkivet avdeling Skjåk

Vi er ein sentral aktør i lokalsamfunnet. Vi samlar inn og tek vare på tekstar, protokollar, bilete og anna av interesse. Kom gjerne innom og få hjelp til å leite fram informasjon, lokalhistorisk forsking eller å tyde gamle tekstar.

Les meir

Innlandsarkivet i Skjåk har personarkiv, gardsarkiv, arkiv etter lag og organisasjonar, verksemder og fotografiar. Arkivaren kan stå til hjelp med søking etter slekt, historisk materiale og bruk av kjelder og kjeldekritikk.

Avdelinga i Skjåk er aktiv i lokalsamfunnet med utstillingar, arrangement og foredrag. Arkivet har i tillegg til innsamling og formidling av privatarkiv, gjennom fleire år arbeidd med å bygge opp ei lokal fotosamling. Denne er no på nærare 15 000 bilete. I denne samlinga finn du fotografi av profesjonelle fotografar òg ei større samling private bilete. Ei gruppe friviljuge møtast kvar torsdag for å namne personar og registrere bilete. Bileta kan nyttast i publikasjonar, forsking og anna lokalhistorisk forteljing og dokumentasjon.

Opplandsarkivet avdeling Skjåk ligg saman med Skjåk folkebibliotek. Besøkande har tilgang til Skjåk studiesenter med det de måtte trenge av teknisk utstyr, både til eige bruk og for kurs.

Digitalt museum - foto frå avdeling Skjåk.

Arkivportalen - arkiv ved avdeling Skjåk.


Innlandsarkivet avdeling Vågå

Innlandsarkivet på Ullinsvin i Vågå driv aktiv innsamling, bevaring og formidling av lokalhistoriske kjelder, private arkiv og arkiv frå lag og foreiningar. Den store samlinga av arkivmateriale skapar eit mangfaldig bilete av folk og sammfunn i regionen. Kvar tysdag er slektsarkivet ope for publikum, og dei tilsette bistår med slektsgransking.

Les meir

Innlandsarkivet er ei mangfaldig kjelde til lokalhistoria. Her finn du eit breitt og spennande arkivmateriale som dekker kommunane Sel, Vågå og Lom.

Våre arkivarar kan hjelpe deg med å finne fram i og tyde lokalhistoriske foto, arkiv og anna slektshistorisk materiale. Du kan òg få hjelp til å lese gotisk handskrift og få tilgang til kopiar/avskrifter av det kjeldematerialet du treng for å drive med slektsgransking.

Kvar tysdag har vi ope publikumsdag for alle som vil dykke ned i slektshistoria!

Arkivet har tilgang til leseapparat for lesing av kyrkjebøker og folketeljingslister. Du kan be om å få lagt arkivmateriale fram på lesesalen til gjennomsyn, avskriving eller kopiering, dersom materialet er i god nok stand til det. Arkivmaterialet kan ikkje lånast med heim.

Kjenner du til lokalhistoriske foto, video- og lydbåndopptak, arkiv, enkeltdokument eller lignande frå Sel, Vågå og Lom som du meiner det er verdt å ta vare på? Ikkje nøl med å ta kontakt med oss på arkivet. Vi kan hjelpe deg med å bevare materialet slik at det ikkje går tapt for ettertida.

Arkivet i Vågå finn du i Ullinsvin, i sokkeletasjen under fjøset - saman med Norsk Kulturarv.

Ta gjerne kontakt på førehand, så kan vi finne fram arkivmaterialet til du kjem.

Kontakt oss gjerne før du kjem: folkemusikk@gudbrandsdalsmusea.no.

Digitalt museum - foto frå avdeling Vågå.

Arkivportalen - arkiv ved avdeling Vågå.


Folkemusikkarkivet Sør- og Midt-Gudbrandsdalen

Folkemusikkarkivet har ei omfattande samling av notar, lydopptak, intervju, bilete, bøker, artiklar og anna knytt til folkemusikk og tradisjonsmusikk i området.

Les meir

Samlinga har rundt 20 000 registreringar, heilt attende frå 1800-talet og fram til i dag. Ta kontakt med arkivar Tom Willy Rustad om du har noko materiale som vi bør ta vare på, om det er noko du kunne tenke deg å undersøke, eller berre for ein god samtale om tradisjonsmusikk.

Følg oss på Snapchat: fmarkiv

Samlingar på nett

Digitalt museum - direktelink til gjenstandar og foto frå folkemusikkarkivet

Arkivportalen - direktelink til arkiv ved folkemusikkarkivet

Folkemusikkarkivet for Nord-Gudbrandsdalen

Folkemusikkarkivet samlar inn og dokumenterer folkemusikk, tradisjonsmusikk og folkedans frå Gudbrandsdalen.

Les meir

I arkivet finn du fleire tusen lydopptak og nedteikna notar som blir nytta aktivt av utøvande musikarar, forskarar og andre interesserte.

Ta gjerne kontakt for ein god samtale. Arkivet er aktiv i innsamling av nytt materiale og samarbeidar med lag, foreiningar og organisasjonar i alle kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Vi ynskjer å dokumentere og formidle folkemusikk og -dans frå området til alle interesserte.

Følg oss på Snapchat: fmarkiv